За нас

История

На 15 септември 1977 година е открита новата сграда на училището. В настоящият момент ОУ „Христо Ботев „ е средищно и в него се обучават 167 ученици от единадесет села под ръководството и грижите на петнадесет преподаватели.

Трудът на учителите е възнаграден, защото за децата училището се превърна в желана територия, на която учат, играят, мечтаят, творят.

МИСИЯ

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност .

3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

Визия

1. ОУ“Христо Ботев“с.Камбурово запазва своя облик и традиции. То  се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

– начален етап: 1. – 4. клас;

– прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

2. Постигането на качествен образователен процес се  реализира  с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и успешно  прилагат стандартите на ЗПУО.

3. С автономията, която ни позволява  ЗПУО, ние  разработваме  съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

4. Прилагаме  различните форми на обучение, заложени в  ЗПУО  с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

5. Просължаваме  да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, осигуряваме екип от висококвалифицирани специалисти, които правят оценка и  осъществят допълнителна подкрепа на  ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

7. Изработили сме и  се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност.

8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

9. Ще продължим да работим активно по програма по проект към център АМАЛИПЕ  , като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.

10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната медицинска грижа, като се включим в  формите на проекти: „Училищен плод “,“Училищно мляко“

11. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство в нашето училище .

12. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на с.Камбурово,община Омуртаг и на родината ни, ще продължим да изучаваме факултативно дисциплината „СИП-Фолклор на етносите-Ромски фолклор“, както и  включването ни  в различни проекти.

Проекти

  • ТВОЯТ ЧАС  BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”
  • ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ BG05M2ОP001-2.011-0001 .Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО

ОУ "ХР. БОТЕВ" - С. КАМБУРОВО В ЦИФРИ
1882
Година на основаване
15
Учители
167
Ученици

Последните новости

ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово изпълнява дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., …

Презентации

@1.Жулиета-Мирчева-презентация-проект-Подкрепа-за-успех-2020-4 2.В.Драганова-Презентация-Подкрепа-за-успех- 4 klas 3.Севджан Салиева -Презентация-Подкрепа-за-успех- 4.Йовчо Георгиев -Презентация-Подкрепа-за-успех- 3 klas 5.Stojka -Презентация-Подкрепа-за-успех-2 klas Евгени-Колев-ГИ-Подкрепа-за-успех-Прзентацияпетте-най-големи-африкански-животни-Копие С.Симеонов -Презентация-Подкрепа-за-успех-2020г